Vedtægt for Foreningen ”Vestjyske Fortællespor”

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er ”Foreningen Vestjyske Fortællespor”

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune med Vestjylland som virkeområde.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er først og fremmest at sikre at der hvert år afholdes en fortælle festival i Vestjylland. Festivalens titel er ”Fortællefestival Vestjylland”.

Festivalens fortællere er såvel professionelle som amatører. Af de aktive fortællere skal størsteparten have en tilknytning til Vestjylland.

Stk. 2.

Foreningens formål er derudover at tage vare om og udvikle den mundtlige fortælling og at styrke fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland. Samtidige er formålet at gøre den mundtlige fortællekunst tilgængelig og at udvikle den vestjyske fortællescene, så den er interessant for fortællere og publikum fra hele landet.

Stk. 3.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.

§ 3

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson, som tilslutter sig foreningens formål.

Stk. 2.

Institutioner, uddannelsessteder, foreninger eller tilsvarende kan optages som gruppemedlem

Stk.3.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4.

Det årlige kontingent betales forud senest 1.2. Medlemmer der har overskredet betalingsfristen slettes automatisk fra medlemslisten.

Stk. 5.

Udmeldelse kan til enhver tid ske, når medlemmet ønsker det.

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved enten mail eller skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Gruppemedlemskab giver én stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stemmeberettiget for gruppemedlemskab medbringer fuldmagt vedr. medlemskabet.

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til § 5, stk. 2 og 3.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Orientering fra bestyrelsen/kunstnerisk leder om kommende festival.

9. Evt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9 stk.1 og 10 stk.1.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom.

§ 5

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.

Stk. 2.

To bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år og tre på ulige år.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen, bestyrelsen kan dog udnævne et foreningsmedlem uden for bestyrelsen til kasserer.

Stk. 4.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.

Bestyrelsen udpeger/ansætter en faglig kompetent person som kunstnerisk leder af festivalen.

Samarbejde og opgaver defineres i en skriftligaftale. Den kunstneriske leder deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 8.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 9.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 6

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 7

Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personlig for foreningens økonomi.

§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til kulturelle formål i Vestjylland efter indstilling fra bestyrelsen.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}